Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Caryawood s.r.o,
IČO: 28914473,
se sídlem K Zájezdku 287, Bystřice u Benešova 257 51 ,
(dále jen “Caryawood s.r.o“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Caryawood s.r.o. Caryawood s.r.o zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
Caryawood s.r.o zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž
tyto osobní údaje Caryawood s.r.o shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 5-ti let, z důvodu zákonné archivace.

Základní účely zpracování osobních údajů společností Caryawood s.r.o :
• plnění smlouvy a poskytování služeb;
• zajištění provozních činností;
• účetní a daňové účely;
• splnění právní povinnosti;
• vedení zákaznické evidence.

Caryawood s.r.o zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
• identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
• adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná
kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;

Zdroje osobních údajů:
Caryawood s.r.o získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření
smlouvy, příp. od třetích osob. Caryawood s.r.o vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Caryawood s.r.o a také významně zefektivní poskytování služeb.
Caryawood s.r.o dále získává osobní údaje z veřejných evidencí.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Caryawood s.r.o a jeho
zaměstnanců zpracovávány také pracovateli Dopravní společností, a to na základě
smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Caryawood s.r.o zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je
společností Caryawood s.r.o technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné
zabezpečení vyžaduje Caryawood s.r.o i od Zpracovatelů osobních údajů.

Caryawood s.r.o informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány
třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných
osobních údajů.

Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu
zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou
předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování,
o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Caryawood s.r.o poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Caryawood s.r.o nebo smluvní
Zpracovatel společnosti Acolor s.ro provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je
subjekt údajů oprávněn:
• požádat Caryawood s.r.o nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
• požadovat, aby Caryawood s.r.o nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav;
zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění
nebo likvidaci osobních údajů.

Caryawood s.r.o vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.
Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

Nařízení GDPR
Caryawood s.r.o si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:
• osobní údaj– osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo
určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný,
jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
• subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
• správce– správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování
osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
• zpracovatel– zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo
pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
• příjemce- příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
• zákazník– zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má Caryawood s.r.o uzavřen
smluvní vztah;
• provozní údaje- provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby
přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zejména se pak
jedná o: volající a volané číslo, časový údaj začátku a konce spojení, druh poskytnuté
služby, cenu poskytnuté služby, typ přístupu k internetu, identifikaci koncového
zařízení, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb;
• lokalizační údaje - lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v sítích
nebo službou, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení
uživatele služby. Zejména se pak jedná o identifikaci koncového bodu sítě, ke kterému
je zákazník připojen;
• zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo
soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními
údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se
rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava
nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování,
uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
• veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný
rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík
ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně
prospěšných společností; (ii) a další registry

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.